STADGAR för Byalaget Sofia

 

§1 Karaktär – syfte

Byalaget Sofia är en politiskt, religiöst och etniskt oberoende allmän förening för boende i Norra Sofielund. Dess syfte är att – baserad på boendes synpunkter- verka för god boendemiljö i området med avseende på yttre miljö, kultur, fritid, service mm. Byalaget deltar inte meningsskiljaktigheter mellan enskilda boende eller mellan boende och fastighetsägare.

§2 Säte- Verksamhetsområde

Byalaget Sofia har sitt säte i Malmö. Dess administrativa verksamhetsområde omfattar inom Nobelvägen, Lönngatan, Lantmannagatan och Sofielundsvägen. Personer bosatt utanför detta område äger också rätt bli medlem.

§3 Medlemsskap – Medlemsavgift

Medlemsskap erhåller var och en som betalat årlig medlemsavgift till Byalaget. Förnyad medlemsavgift betalas årligen fr o m dagen för ordinarie byastämma t o m maj månad.

§4 Styrelse – kallelse

Ordinarie byastämma utser en styrelse att ombesörja byalagets angelägenheter. Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter jämte 3 suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv, genom att utse ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Kallelse ombesörjes av ordföranden med 7 dagars varsel. Styrelsen är beslutsför vid närvaro av 4 ledamöter/suppleanter inklusive ordföranden. Medlemmar äger rätt att deltaga vid styrelsemöten men har ej rätt att medverka i beslut.

§5 Funktionärer – Uppgifter

Styrelsen äger rätt att inom sig eller med andra medlemmar bilda arbetsgrupper av specifika ärenden. Sådant kan avse, att inom ramen för byalagets syfte till myndighet avge yttranden rörande stadsplaneärenden, omgivningsmiljö, gatu- och trafikfrågor: samt samverka med andra föreningar, planera och genomföra kultur och fritidsverksamhet eller information till boende i området.

§6 Styrelsens skyldigheter

För styrelsen gäller att:

·       Möten skall protokollföras

·       Protokollet justeras vid varje nästkommande styrelsemöte och delges ledamöter, suppleanter och revisor,

·       Enkel majoritet avgör beslut: vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder,

·       Medlemsmatrikel upprättas och ájourföres,

·       Genom kassör föra noggranna räkenskaper över sin förvaltning,

·       Avsluta räkenskaperna per 31 december årligen,

·       Räkenskaperna ställs till revisors förfogande under januari månad,

·       Avge verksamhetsberättelse till ordinarie byastämma,

·       Med minst 14 dagars varsel kalla till byastämma,

·       Vid behov därav lämna förslag till stadgeändring.

§7 Ordinarie byastämma

Ordinarie byastämma skall årligen hållas i mars månad. Envar medlem äger en röst. Mot uppvisning av fullmakt kan medlem utöva rösträtt som ombud för upp till två medlemmar. Enkel majoritet avgör beslut, vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

§8 Revisor

Ordinarie byastämma utser 1 person såsom byalagets revisor, vilken har att granska räkenskaperna och inför närmast följande ordinarie byastämma avge revisionsrapport samt lämna förslag till beslut i ansvarsfrågan rörande styrelsens förvaltning av byalagets tillgångar. Byastämman utser också 1 revisorssuppleant. 

§9 Valberedning

Ordinarie byastämma utser 2 medlemmar att utgöra valberedning. Denna skall lämna förslag på styrelseledamöter, revisor samt suppleanter vid ordinarie byastämma. Ledamot i valberedning kan utses till styrelseledamot.

§10 Byastämma

·       Ordinarie byastämma

·       Väljer ordförande att leda stämmoförhandlingarna

·       Väljer sekreterare att föra stämmoprotokoll

·       Väljer 1 justeringsman, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmoprotokoll

·       Väljer styrelse för byalaget, varvid 4 ledamöter utses för två år, 2 ledamöter – år ett – för ett år, därefter för två år

·       Väljer 2 styrelsesuppleanter

·       Väljer 1 revisor och 1 revisorssuppleant

·       Fastställer medlemsavgift för närmast följande verksamhetsår

·       Beslutar i fråga om styrelsens förvaltningsansvar

·       Beslutar om stadgeändringar

§11 Extra byastämma

Extra byastämma skall utlysas då styrelsen så finner påkallt eller om minst en tredjedel av medlemmarna kräver så i specifikt ärende.

§12 Byalagets upplösning

Byalaget upplöses om två tredjedelar av de närvarande vid byastämma så begär. Byalagets dokumentation och arkiv ställes till Malmö Stadsarkivs förfogande av person som byastämman utser. Konton och redovisning avslutas genom kassörs eller revisors försorg. Kvarvarande medel används till medlemmarna.

 

Byalaget Sofia 18 mars 2012

 

 

Byalaget Sofia 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Byalaget Sofia i Sofielund Malmö

Byalaget Sofia

Byalaget Sofia är en politiskt, religiöst och etnisk oberoende allmän förening för boende i Norra Sofielund.
Dess syfte är att – baserad på boendesynpunkter – verka för god boendemiljö i området med avseende på yttre miljö, kultur, fritid, service mm.